Advokátní kancelář

Dovolujeme si Vám představit Advokátní kancelář JUDr. Rostislava Pukla. Nabízíme komplexní poskytování právních služeb fyzickým i právnickým osobám, podnikatelům i nepodnikatelům, a to v oblastech občanského práva, obchodního práva, rodinného práva, pracovního práva, trestního práva, správního práva a přestupkového práva, ústavního práva, a také v exekučních a rozhodčích řízeních.


„Právo je pro člověka, a ne člověk pro právo.“

 

Našim klientům poskytujeme profesionální právní služby efektivně a velmi pečlivě. Velký důraz klademe na podrobný rozbor daného případu a navržení nejvhodnějšího řešení pro klienta, případně navrhneme vícero způsobů řešení daného problému. Neomezujeme se tedy striktně na řešení jednotlivého dílčího problému. V tom spočívá také individuální přístup ke každému klientovi, kdy ctíme prioritu ochrany jeho zájmů, dodržujeme povinnost mlčenlivosti a činíme veškeré právní kroky pro maximální spokojenost každého našeho klienta, a to při vynaložení přiměřených výdajů.

„Znát zákony neznamená upínati se toliko k jejich slovům, leč držet se jejich účelu a smyslu.“

P.I. Celsus

Základními zásadami, kterými se řídíme při poskytování právních služeb, jsou:

  • zákonná povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se dozvíme v souvislosti s poskytováním právních služeb (§ 21 zákona o advokacii),
  • finanční a časová dostupnost – je možné si domluvit schůzku s advokátem, resp. poskytnutí právní pomoci mimo úřední hodiny či mimo sídlo advokátní kanceláře, a to za přiměřeně odpovídající odměnu,
  • profesionální a lidský přístup – dbáme na vybudování vzájemné důvěry mezi klientem a advokátem, a také na profesionální a vstřícné jednání při poskytování právní pomoci,
  • kvalita a odbornost – klademe velký důraz na dokonalou znalost právní problematiky dopadající na konkrétní řešený případ, kdy analyzujeme současně soudní praxi, relevantní soudní judikaturu a odbornou literaturu. V případě potřeby také využíváme odborných konzultantů z řad soudních znalců, vědeckých pracovníků, daňových poradců apod.,
  • spolupráce – spolupracujeme také s notářskými a exekutorskými úřady,
  • spokojenost klienta je pro nás prioritou, neboť skutečnost, že se klienti k nám nejen rádi vrací, ale nás i doporučují, je pro nás největším oceněním a také naší nejlepší vizitkou.