Odměna advokáta

Ceny za poskytování právních služeb jsou stanoveny v souladu se zákonem o advokacii a advokátním tarifem. Podle povahy a náročnosti poskytované právní služby je odměna sjednávána po dohodě s klientem následujícími způsoby:

Smluvní odměna časová

Jedním ze základních způsobů stanovení smluvní odměny je určení výše odměny dle počtu hodin poskytnuté právní pomoci, což odpovídá času věnovanému řešenému případu. Jedná se tedy o hodinovou sazbu.

Smluvní odměna za vyřízení celého případu

Jedná se o odměnu používanou především v případech, kdy se jedná o úkony advokáta směřující k dosažení konečného výsledku např. sepsání smlouvy, právní rozbory, založení společností a spolků apod.

Smluvní odměna úkonová

Úkonová odměna je stanovena pevnou sazbou za provedení každého jednotlivého úkonu advokátem, jejichž výčet je také uveden v ustanovení § 11 Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Úkonem právní služby se tedy rozumí např. převzetí a příprava právního zastoupení nebo obhajoby v trestním řízení, sepsání a podání žaloby či odvolání, účast na jednání u soudu, sepis smlouvy, právní rozbor smluv a případů. Výše odměny je v těchto případech určena podle předmětu právní služby.

Smluvní odměna podílová

V případech, kdy dochází k vymáhání peněžitých nároků např. pro poškozené a pozůstalé z dopravních nehod, pracovních úrazů či nemocí z povolání je vhodné sjednat odměnu podílem z vymožené částky, a to zpravidla procentuálně určené. Tento druh odměny doporučujeme také klientovi sjednat při významném snížení nákladů exekuce.

Smluvní odměna paušální

Tento způsob odměny je vhodný především pro právnické osoby, které mají zájem o pravidelné (opakované či stálé) poskytování právních služeb. Jedná se tedy o možnost hradit právní služby pevnou částkou, hrazenou pravidelně - zpravidla měsíčně. Výhodou tohoto typu odměny pro klienty je předvídatelnost výdajů za poskytované právní služby bez ohledu na jejich rozsah.

Jiný způsob určení odměny advokáta

Pokud však není s klientem sjednána některá z výše uvedených druhá smluvních odměn, bude odměna vyúčtována zpravidla až po vyřízení celé záležitosti, a to ve výši určené dle Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Advokát je v těchto případech oprávněn požadovat i zálohu za poskytnuté právní služby.