Oblasti práva

Občanské právo

 • převody nemovitostí – příprava kupních smluv, darovacích smluv, zastupování před katastrálními úřady
 • bytová problematika – nájem, převod bytů
 • zajišťovací instituty – zástavní smlouvy, smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva
 • věcná práva – vlastnické a spoluvlastnické vztahy, věcná břemena
 • ochrana spotřebitele – spotřebitelské smlouvy a uplatňování práv spotřebitelů a jejich zastupování
 • vymáhání pohledávek
 • občansko-právní smlouvy (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, smlouvy o nájmu bytu)
 • zastupování před soudy, správními orgány
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • vypořádání společného jmění manželů, zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů
 • dědictví – zastupování v dědickém řízení, závěti, vydědění
 • změna závazkových vztahů
 • úschova peněz

Pracovní právo

 • vznik, změna a zánik pracovně právního vztahu – příprava pracovních smluv, dohoda o ukončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru
 • sepsání dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
 • zastupování klientů před soudy a správními orgány, zejména úřady práce, inspektorátem práce
 • zastupování klientů ve sporech s úřadem práce – přiznání podpory, vyřazení z evidence
 • řešení vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci

Exekuce

 • vymáhání pohledávek – výživného, jiné pohledávky ze smluv a jiných právních skutečností
 • ochrana majetkových práv povinných před nezákonnými exekucemi na základě rozhodčích nálezů, nezákonnými náklady vyčíslenými soudními exekutory – velmi významné snížení nákladů exekuce
 • návrh na vyškrtnutí a vyloučení věcí, práv a jiných majetkových hodnot z exekuce
 • odklad a zastavení exekuce
 • vymáhání náhrady škody, nemajetkové újmy za vedenou exekuci v rozporu se zákonem
 • vymáhání bezdůvodného obohacení získaného protistranou v rámci exekuce
 • řešení většího množství závazků (dluhů)

Ústavní právo

 • zastupování před Ústavním soudem, sepsání ústavní stížnosti
 • uplatňování lidských práv a základních svobod např. před Evropským soudem pro lidská práva, před jinými soudy a správními orgány

Rodinné právo

 • rozvody manželství – příprava návrhu na rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů, zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů
 • vypořádání vztahů rodičů k nezletilým dětem, a to před i po rozvodu rodičů – výživné, styk rodičů, rodičovská zodpovědnost
 • vyživovací povinnosti – rodičů k dětem, mezi manžely, mezi rozvedenými manžely, mezi příbuznými, příspěvek na výživu a náklady neprovdané matky
 • změna jména, příjmení
 • určení a popření otcovství
 • vymáhání výživného
 • zastupování před soudy, správními orgány – orgánem sociálně-právní ochrany dětí

Obchodní právo

 • zakládání obchodních společností a družstev, jejich změny a zrušení
 • zvyšování a snižování základních kapitálů
 • převody obchodních podílů ve společnostech s ručením omezeným
 • příprava všech materiálů potřebných pro provedení zápisů v obchodním rejstříku
 • obchodní smlouvy (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, mandátní smlouvy, zprostředkovatelské smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení)
 • vymáhání pohledávek z obchodního styku
 • zastupování klientů před soudy, správními orgány
 • směnky, šeky, cenné papíry
 • insolventní řízení – podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, přihlášení pohledávky, konkurs, oddlužení, incidenční spory

Rozhodčí řízení

 • zastupování v rozhodčích řízeních
 • zastupování v řízeních o zrušení rozhodčích nálezů – sepsání žaloby a zastupování v řízení
 • právní rozbory na platnost či neplatnost rozhodčích doložek a rozhodčích smluv
 • vypracování rozhodčích doložek a rozhodčích smluv

Správní právo

 • zastupování obviněných z přestupku v přestupkovém řízení
 • zastupování před soudy ve správním soudnictví (krajské soudy a Nejvyšší správní soud) – žaloby proti rozhodnutí správních orgánů, zrušení rozhodnutí správních orgánů
 • zastupování poškozených v rámci přestupkového řízení
 • zastupování klientů při uplatnění náhrady škody vůči státu za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup – průtahy v soudních i správních řízeních, nezákonný postup notářů jako soudních komisařů, soudních exekutorů při výkonu exekuce a jiných úředních osob
 • zastupování před katastrálními, stavebními, finančními a živnostenskými úřady
 • veřejné zakázky
 • sepsání podnětů Veřejnému ochránci práv a zastupování v řízení vedeném Veřejným ochráncem práv